Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

HÀ NGỌC ANH

THÔNG TIN TRỌNG TÀI VIÊN/HOÀ GIẢI VIÊN

 

Họ và Tên: HÀ NGỌC ANH

Năm sinh: 1977

Nghề nghiệp: Giảng viên - Học viện Chính trị khu vực III - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Lĩnh vực chuyên môn: Pháp lý doanh nghiệp; Giải quyết tranh chấp thương mại; Pháp luật lao động.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Nơi ở: Thành phố Đà Nẵng

 

Trình độ chuyên môn  

1995 – 2000

Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyên ngành: Luật Thương Mại.

1995 – 1999

Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên ngành: Xã hội học.

2005 - 2005

Học viện Hành chính quốc gia.

Thạc sĩ chuyên ngành: Quản lý hành chính công.

2017 – 2020

Học viện Khoa học xã hội – Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam

Tiến sĩ chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính.

Hoạt động nghề nghiệp

2001 – 2012

Trường Chính trị tỉnh Kon Tum.

Chức vụ: Giảng viên.

2012 – 2021

Học viện Chính trị khu vực III – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Chức vụ: Giảng viên.

2004 – 2012

Hội Luật gia tỉnh Kon Tum.

Chức vụ: Luật gia.

2021 – Hiện tại

Hội Luật gia Thành phố Đà Nẵng

Chức vụ: Luật gia.

2012 – Hiện tại

Tham gia giảng dạy và hướng dẫn khoa học tại khoa Luật - Đại học Duy Tân, Khoa Luật - Đại học Đông Á; Khoa Pháp luật và hành chính - Đại học Nội vụ, phân hiệu Quảng Nam.

Một số bài viết đã xuất bản/Trả lời phỏng vấn/Diễn giả

2019

  • Hội thảo quốc tế thường niên: Phát triển bền vững vùng Trung Bộ Việt Nam. Chủ đề: Xây dựng và vận hành chính phủ kiến tạo ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế; Viện khoa học xã hội vùng Trung Bộ: Hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương - Yêu cầu trong xây dựng Chính phủ kiến tạo ở Việt Nam - Tác giả;
  • Hội thảo quốc tế: Openness, Transparency and Accountability in Governance and Anti-Corruption over the World and in Vietnam (Hội thảo quốc tế có phản biện, xuất bản sách, có chỉ số ISBN): Một số vấn đề lý thuyết về trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương - Tác giả.

2020

  • Hội thảo khoa học cấp Bộ: Một số vấn đề lý luận về mô hình chính quyền địa phương ở đô thị - Tác giả;
  • Sách: Lịch sử tư tưởng chính trị, pháp lý - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội - Đồng tác giả.

2021

  • Sách: Trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương theo pháp luật Việt Nam - NXB Chính trị quốc gia sự thật - Tác giả;
  • Tạp chí Sinh hoạt lý luận: Tác động pháp lý của các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đối với quyền lập hội ở Việt Nam - Tác giả;
  • Tạp chí Pháp luật và thực tiễn: Tác động pháp lý của các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đến pháp luật lao động Việt Nam - Tác giả

Kinh nghiệm tư vấn pháp lý và tham gia tố tụng

Nhiều năm tham gia tư vấn pháp luật trong lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp, pháp luật lao động, giải quyết tranh chấp.

     

 

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG