Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

Hòa giải / ĐIỀU KHOẢN HÒA GIẢI MẪU

Với mục đích đảm bảo thỏa thuận thể hiện rõ ý chí của các bên về việc chọn giải quyết tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng bằng hòa giải tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Miền Trung (MCAC), Trung tâm khuyến nghị các bên trong hợp đồng sử dụng một trong các Thỏa thuận hòa giải mẫu sau đây:

Mẫu 1:

 “Điều …: Giải quyết tranh chấp bằng hòa giải

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng hoà giải tại Trung tâm trọng tài Thương mại Miền Trung (MCAC) theo Quy tắc hòa giải của Trung tâm này.”

Mẫu 2:

“Điều …: Giải quyết tranh chấp bằng hòa giải

  1. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng hoà giải tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Miền Trung (MCAC) theo Quy tắc hòa giải của Trung tâm này.

  2. Các bên sẽ thống nhất chọn một Hòa giải viên thuộc Danh sách Hòa giải viên của Trung tâm này.”

Mẫu 3:

“Điều …: Giải quyết tranh chấp bằng hòa giải

  1. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng hoà giải tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Miền Trung (MCAC) theo Quy tắc hòa giải của Trung tâm này.

  2. Hai bên sẽ thống nhất chọn một Hòa giải viên thuộc Danh sách Hòa giải viên của Trung tâm này.

  3. Thỏa thuận hòa giải này không loại trừ quyền của mỗi bên khởi kiện ra Tòa án.

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG