Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

Hòa giải / QUY TẮC ĐẠO ĐỨC HÒA GIẢI

QUY TẮC ĐẠO ĐỨC HOÀ GIẢI VIÊN

CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG

(Có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2021)

Hoà giải viên của Trung tâm Trọng tài Thương mại Miền Trung (Trung tâm) cam kết tuân thủ các quy tắc đạo đức nghề nghiệp sau đây:

Quy tắc 1. Vô tư 

1.1. Hoà giải viên có nghĩa vụ hành động một cách vô tư trong suốt quá trình hoà giải. 

1.2. Hoà giải viên phải từ chối giải quyết vụ tranh chấp nếu: 

  • Hoà giải viên có định kiến đối với một hoặc các bên hoặc với nhân chứng quan trọng hoặc có định kiến về vụ tranh chấp, làm ảnh hưởng đến quyết định về vụ tranh chấp đó; hoặc

  • Hoà giải viên đã nêu quan điểm pháp lý về bản chất của vụ tranh chấp trước khi được chọn/chỉ định làm Hoà giải viên; hoặc 

  • Hoà giải viên có các mối quan hệ tài chính, kinh doanh, nghề nghiệp, gia đình và xã hội với ít nhất một trong các bên mà các mối quan hệ này đem lại lợi ích cho Hoà giải viên dưới các dạng khác nhau. 

1.3. Hoà giải viên có thể giới thiệu về chuyên môn và kinh nghiệm của mình nhưng không được chủ động lôi kéo các bên chọn mình làm Hoà giải viên. 

1.4. Hoà giải viên không được nhận bất kỳ quà tặng hay ưu đãi nào, dù là trực tiếp hay gián tiếp, từ bất kỳ bên nào trong vụ tranh chấp. 

1.5. Hoà giải viên phải tạo cơ hội công bằng cho tất cả các bên trình bày chứng cứ và lập luận về các vấn đề có liên quan đến vụ tranh chấp. 

Quy tắc 2. Độc lập 

Hoà giải viên phải giải quyết vụ tranh chấp một cách độc lập, căn cứ vào pháp luật và các tình tiết trong vụ tranh chấp mà không chịu tác động của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào. 

Quy tắc 3. Công khai

3.1. Trong suốt quá trình hoà giải, Hoà giải viên có nghĩa vụ phải thông báo kịp thời về bất kỳ sự việc nào có thể gây nghi ngờ về sự vô tư và độc lập của mình. 

3.2. Hoà giải viên phải công khai với Trung tâm và các bên:

  • Mọi mối quan hệ cá nhân thân thiết hoặc quan hệ kinh doanh trong quá khứ hay hiện tại, dù trực tiếp hay gián  tiếp, với bất kỳ bên nào trong vụ tranh chấp hoặc với bất kỳ đại diện nào của một bên hoặc với bất kỳ người nào có khả năng trở thành nhân chứng quan trọng trong vụ tranh chấp;

  • Mọi thông tin về vụ tranh chấp mà Hoà giải viên có từ trước khi được chọn/chỉ định làm Hoà giải viên. 

Quy tắc 4. Bí mật

Hoà giải viên có nghĩa vụ giữ bí mật nội dung vụ tranh chấp và không được sử dụng các thông tin liên quan đến vụ tranh chấp để giành các lợi thế cho bản thân hoặc lợi thế cho những người khác, hoặc gây bất lợi đến lợi ích của người khác. 

Quy tắc 5. Mẫn cán 

5.1. Hoà giải viên chỉ chấp nhận giải quyết vụ tranh chấp nếu có đủ năng lực và thời gian để giải quyết vụ tranh chấp. Khi chấp nhận làm Hoà giải viên, Hoà giải viên phải nỗ lực giải quyết vụ tranh chấp nhanh chóng.

5.2. Kể từ khi quá trình hoà giải bắt đầu, Hoà giải viên phải tự mình nắm vững các tình tiết và các lập luận trong vụ tranh chấp để hiểu biết đầy đủ về vụ tranh chấp. 

Quy tắc 6. Thù lao Hoà giải viên 

Khi chấp nhận làm Hoà giải viên, Hoà giải viên đồng ý với quy định trả thù lao Hoà giải viên của Trung tâm. Hoà giải viên không được phép thỏa thuận với bất kỳ bên nào hoặc luật sư của bất kỳ bên nào về thù lao và chi phí bổ sung.

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG