Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

Thư viện - Tin tức

THỎA THUẬN HÒA GIẢI MẪU
20 07/2021

THỎA THUẬN HÒA GIẢI MẪU

Với mục đích đảm bảo thỏa thuận thể hiện rõ ý chí của các bên về việc chọn giải quyết tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng bằng hòa giải tại Trung tâm trọng tài Thương mại Miền Trung (MCAC), Trung tâm khuyến nghị các bên trong hợp đồng sử dụng một trong các Thỏa thuận hòa giải mẫu sau đây:

ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI MẪU
20 07/2021

ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI MẪU

Trung tâm trọng tài Thương mại Miền Trung (MCAC) khuyến nghị các bên trong hợp đồng sử dụng thỏa thuận trọng tài theo mẫu sau đây: 

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG