Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

Trọng tài thương mại

QUY TẮC TỐ TỤNG

Quy tắc tố tụng Trọng tài của Trung tâm Trọng tài Thương mại Miền Trung (“Quy tắc Tố tụng”) được áp dụng để giải quyết các vụ tranh chấp tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Miền Trung

BIỂU PHÍ TRỌNG TÀI

Trường hợp Đơn khởi kiện, Đơn kiện lại nêu trị giá vụ tranh chấp. Trường hợp Đơn khởi kiện, Đơn kiện lại không nêu trị giá vụ tranh chấp thì Chủ tịch Trung Tâm quyết định số phí trọng tài căn cứ vào tính chất của vụ tranh chấp, thời gian giải quyết vụ tranh chấp và số lượng Trọng tài viên.

ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI MẪU

Trung tâm Trọng tài Thương mại Miền Trung (MCAC) khuyến nghị các bên trong hợp đồng sử dụng thỏa thuận trọng tài theo mẫu sau đây: 

QUY TẮC ĐẠO ĐỨC TRỌNG TÀI

Trọng tài viên của MCAC - Trung tâm Trọng tài Thương mại Miền Trung chuyên giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại bằng trọng tại quy chế, hoà giải thương mại. Đến với MCAC bạn không cần lo lắng về quá nhiều về thủ tục. cam kết tuân thủ các quy tắc đạo đức nghề nghiệp sau đây

VB PL TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Luật này quy định về thẩm quyền của Trọng tài thương mại, các hình thức trọng tài, tổ chức trọng tài, Trọng tài viên; trình tự, thủ tục trọng tài; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên trong tố tụng trọng tài; thẩm quyền của Tòa án đối với hoạt động trọng tài; tổ chức và hoạt động của Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

Danh sách trọng tài viên

Dữ liệu đang được cập nhật...

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG