Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

Hòa giải thương mại

QUY TẮC HÒA GIẢI

Quy tắc Hòa giải của Trung tâm Trọng tài Thương mại Miền Trung được áp dụng để giải quyết các tranh chấp bằng hòa giải

BIỂU PHÍ HÒA GIẢI

Phí hòa giải (không bao gồm phí đăng ký hòa giải) được tính trên cơ sở trị giá vụ tranh chấp là tổng trị giá của tất cả các yêu cầu của các bên trong vụ tranh chấp.

ĐIỀU KHOẢN HÒA GIẢI MẪU

Với mục đích đảm bảo thỏa thuận thể hiện rõ ý chí của các bên về việc chọn giải quyết tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng bằng hòa giải tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Miền Trung (MCAC), Trung tâm khuyến nghị các bên trong hợp đồng sử dụng một trong các Thỏa thuận hòa giải mẫu sau đây:

QUY TẮC ĐẠO ĐỨC HÒA GIẢI

Hoà giải viên của Trung tâm Trọng tài Thương mại Miền Trung (Trung tâm) cam kết tuân thủ các quy tắc đạo đức nghề nghiệp sau đây

VB PL HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI

Hòa giải thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp thương mại

Danh sách hòa giải viên

Dữ liệu đang được cập nhật...

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG