Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

Thư viện - Tin tức

Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12
27 05/2024

Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật Trọng tài thương mại.

Nghị định về Hòa giải thương mại số 22/2017/ND-CP
31 07/2021

Nghị định về Hòa giải thương mại số 22/2017/ND-CP

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Thông tư ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hoà giải thương mại số 02/2018/TT-BTP
30 07/2021

Thông tư ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hoà giải thương mại số 02/2018/TT-BTP

Căn cứ Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 2 năm 2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại; Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Nghị đinh quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại số 63/2011/NĐ-CP
28 07/2021

Nghị đinh quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại số 63/2011/NĐ-CP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Trọng tài thương mại ngày 17 tháng 6 năm 2010; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định Luật Trọng tài thương mại 01/2014/NQ-HĐTP
28 07/2021

Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định Luật Trọng tài thương mại 01/2014/NQ-HĐTP

Căn cứ vào Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; Để thi hành đúng và thống nhất các quy định Luật Trọng tài thương mại được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 (sau đây gọi tắt là Luật TTTM);

Thông Tư ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động  trọng tài thương mại 12/2012/TT-BTP
28 07/2021

Thông Tư ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại 12/2012/TT-BTP

Căn cứ Luật Trọng tài thương mại ngày 17 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại;

CÔNG ƯỚC NEW YORK VỀ CÔNG NHẬN VÀ THI HÀNH CÁC PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI
28 07/2021

CÔNG ƯỚC NEW YORK VỀ CÔNG NHẬN VÀ THI HÀNH CÁC PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI

Công ước về công nhận và thi hành các phán quyết trọng tài nước ngoài, còn được gọi là Công ước New York, được thông qua bởi một Hội nghị ngoại giao của Liên hợp quốc vào ngày 10 tháng 6 năm 1958 và có hiệu lực vào ngày 7 tháng 6 năm 1959.

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC SỐ 453/QĐ-CTN NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 1995 453/QĐ-CTN
28 07/2021

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC SỐ 453/QĐ-CTN NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 1995 453/QĐ-CTN

Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 Của hiến pháp nước cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Căn cứ vào Pháp lệnh về ký kết và thực hiện Điều ước quốc tế của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 10 năm 1989;

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG