Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

Hỏi - Đáp một số vấn đề về gộp nhiều vụ tranh chấp vào một vụ tranh chấp

17/12/2021

HỎI – ĐÁP MỘT SỐ VẤN ĐỀ

VỀ GỘP NHIỀU VỤ TRANH CHẤP VÀO MỘT VỤ TRANH CHẤP

 

Câu hỏi 01: Quy tắc Tố tụng của Trung tâm Trọng tài Thương mại Miền Trung (MCAC) quy định như thế nào về vấn đề gộp nhiều vụ tranh chấp vào một vụ tranh chấp (gộp vụ tranh chấp)?

Trả lời: Điều 15 Quy tắc Tố tụng của MCAC quy định vấn đề gộp vụ tranh chấp như sau:

- Các bên có thể thoả thuận gộp nhiều vụ tranh chấp vào một vụ tranh chấp. Trung tâm quyết định việc gộp hay không gộp nhiều vụ tranh chấp vào một vụ tranh chấp sau khi căn nhắc các yếu tố có liên quan.

- Trừ khi các bên có thoả thuận khác, các vụ tranh chấp được gộp vào vụ tranh chấp có tố tụng trọng tài bắt đầu đầu tiên.

 

Câu hỏi 02: Pháp luật Trọng tài thương mại quy định thế nào về vấn đề gộp nhiều vụ tranh chấp vào một vụ tranh chấp?

Trả lời: Luật Trọng tài thương mại năm 2010 không có quy định về vấn đề gộp vụ tranh chấp, nhưng Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Trọng tài thương mại (Nghị Quyết 01/2014) có quy định về vấn đề gộp vụ tranh chấp tại khoản 4 Điều 7 như sau:

“Việc gộp nhiều quan hệ pháp luật tranh chấp để giải quyết trong cùng một vụ kiện được thực hiện khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Các bên thỏa thuận đồng ý gộp nhiều quan hệ pháp luật tranh chấp vào giải quyết trong cùng một vụ kiện;

b) Quy tắc tố tụng trọng tài cho phép gộp nhiều quan hệ pháp luật tranh chấp vào giải quyết trong cùng một vụ kiện”.

 

Câu hỏi 3. Quy trình gộp vụ tranh chấp tại MCAC được thực hiện như thế nào?

Trả lời: Dựa trên các quy định pháp luật và Quy tắc Tố tụng của MCAC, quy trình gộp vụ tranh chấp tại MCAC được khái quát như sau:

- Nguyên đơn và Bị đơn tham gia nhiều vụ tranh chấp đang giải quyết tại MCAC.

- Trong quá trình tố tụng, một hoặc các bên đưa ra yêu cầu gộp các vụ tranh chấp lại thành một vụ tranh chấp theo quy định.

- MCAC, Hội đồng Trọng tài sẽ xem xét quyết định việc gộp hay không gộp nhiều vụ tranh chấp vào một vụ tranh chấp sau khi đã cân nhắc các yếu tố có liên quan.

 

Câu hỏi 4. Những điều kiện nào để MCAC, Hội đồng Trọng tài quyết định việc gộp vụ tranh chấp?

Trả lời: MCAC, Hội đồng Trọng tài căn nhắc việc gộp vụ tranh chấp dựa trên một số điều kiện như sau:

-  Có yêu cầu của một hoặc các bên về việc gộp các vụ tranh chấp lại thành một vụ tranh chấp.

- Trong các vụ tranh chấp ấy có cùng các bên là nguyên đơn và bị đơn.

- Các thỏa thuận trọng tài giữa các bên phải có sự tương thích: Các nội dung tại các thỏa thuận trọng tài về địa điểm giải quyết tranh chấp, Hội đồng Trọng tài, ngôn ngữ trọng tài, luật áp dụng giải quyết tranh chấp,… giống nhau hoặc không mâu thuẫn nhau…

- Các tranh chấp có cùng quan hệ pháp lý: Tranh chấp trong cùng mối quan hệ pháp lý về hàng hóa hoặc về cung ứng dịch vụ,...

 

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG