Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Số điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

Hỏi - Đáp một số vấn đề về Trọng tài có liên quan đến yếu tố nước ngoài

10/09/2021

HỎI - ĐÁP MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TRỌNG TÀI

CÓ LIÊN QUAN ĐẾN YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

 

Câu hỏi 1: Tranh chấp có yếu tố nước ngoài là gì?

Trả lời: Theo khoản 4 Điều 3 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 (Luật TTTM) thì: Tranh chấp có yếu tố nước ngoài là tranh chấp phát sinh trong quan hệ thương mại, quan hệ pháp luật khác có yếu tố nước ngoài được quy định tại Bộ luật dân sự.

Theo khoản 2 Điều 663 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì: Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài là quan hệ dân sự thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có ít nhất một trong các bên tham gia là cá nhân, pháp nhân nước ngoài;

b) Các bên tham gia đều là công dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam nhưng việc xác lập, thay đổi, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ đó xảy ra tại nước ngoài;

c) Các bên tham gia đều là công dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam nhưng đối tượng của quan hệ dân sự đó ở nước ngoài.

 

Câu 2: Trọng tài nước ngoài là gì?

Trả lời: Theo khoản 11 Điều 3 Luật TTTM thì: Trọng tài nước ngoài là Trọng tài được thành lập theo quy định của pháp luật trọng tài nước ngoài do các bên thỏa thuận lựa chọn để tiến hành giải quyết tranh chấp ở ngoài lãnh thổ Việt Nam hoặc trong lãnh thổ Việt Nam.

 

Câu 3: Phán quyết của trọng tài nước là gì?

Trả lời: Theo khoản 12 Điều 3 Luật TTTM thì: Phán quyết của trọng tài nước ngoài là phán quyết do Trọng tài nước ngoài tuyên ở ngoài lãnh thổ Việt Nam hoặc ở trong lãnh thổ Việt Nam để giải quyết tranh chấp do các bên thỏa thuận lựa chọn.

 

Câu 4: Luật TTTM quy định thế nào về ngôn ngữ trong tranh chấp có yếu tố nước ngoài?

Trả lời: Theo khoản 2 Điều 10 Luật TTTM thì: Đối với tranh chấp có yếu tố nước ngoài, tranh chấp mà ít nhất một bên là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ngôn ngữ sử dụng trong tố tụng trọng tài do các bên thỏa thuận. Trường hợp các bên không có thỏa thuận thì ngôn ngữ sử dụng trong tố tụng trọng tài do Hội đồng trọng tài quyết định.

 

Câu 5: Luật TTTM quy định thế nào về luật áp dụng giải quyết tranh chấp có yếu tố nước ngoài?

Trả lời: Theo khoản 2 Điều 14 Luật TTTM thì: Đối với tranh chấp có yếu tố nước ngoài, Hội đồng trọng tài áp dụng pháp luật do các bên lựa chọn; nếu các bên không có thỏa thuận về luật áp dụng thì Hội đồng trọng tài quyết định áp dụng pháp luật mà Hội đồng trọng tài cho là phù hợp nhất.

 

Câu 6: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc vụ tranh chấp có yếu tố nước ngoài có được quyền lựa chọn ngôn ngữ trong quá trình giải quyết tranh chấp tại MCAC?

Trả lời: Theo khoản 2 Điều 23 Quy tắc Tố tụng trọng tài của MCAC: Đối với vụ tranh chấp có yếu tố nước ngoài hoặc vụ tranh chấp trong đó có ít nhất một bên là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì ngôn ngữ trọng tài do các bên thỏa thuận. Trường hợp các bên không có thỏa thuận, Hội đồng trọng tài quyết định ngôn ngữ hoặc các ngôn ngữ sử dụng trong tố tụng trọng tài, có tính đến các yếu tố có liên quan bao gồm ngôn ngữ của hợp đồng.

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG