Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

Hỏi - Đáp những vấn đề chung về Trọng tài thương mại

22/08/2021

HỎI - ĐÁP NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

VỀ TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

 

Câu hỏi 1. Trọng tài thương mại là gì ?

 Trả lời: Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Trọng tài thương mại năm 2010:

Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thoả thuận và được tiến hành theo quy định của Luật này.

 

Câu hỏi 2: Những lĩnh vực tranh chấp nào thuộc thẩm quyền giải quyết của Trọng tài ?

Trả lời: Theo Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 thì Trọng tài có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp sau:

  1. Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại.
  2. Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại.
  3. Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài.

 

Câu hỏi 3: Muốn giải quyết tranh chấp bằng trọng tài phải có điều kiện gì?

Trả lời:  Theo khoản 1 Điều 5 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 quy định:

Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp.

 

Câu hỏi 4: Những nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài?

Trả lời: Điều 4 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 quy định những nguyên tắc giải quyết tranh chấp như sau:

Những nguyên tắc chung cho cơ quan giải quyết tranh chấp:

  1. Nguyên tắc độc lập, khách quan, vô tư và tuân theo quy định của pháp luật.
  2. Nguyên tắc bình đẳng giữa các bên.

Những nguyên tắc đặc trưng của Trọng tài:

  1. Nguyên tắc tôn trọng sự thoả thuận của các bên nếu thỏa thuận đó không vi phạm điều cấm và trái đạo đức xã hội.
  2. Nguyên tắc không công khai.
  3. Nguyên tắc về tính chung thẩm của phán quyết trọng tài.

 

Câu hỏi 5: Trọng tài quy chế là gì?

Trả lời: Theo khoản 6 Điều 3 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 thì:

Trọng tài quy chế là hình thức giải quyết tranh chấp tại một Trung tâm trọng tài theo quy định của Luật này và quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài đó.

 

Câu hỏi 6: Trọng tài vụ việc là gì?

Trả lời: Theo khoản 7 Điều 3 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 thì:

Trọng tài vụ việc là hình thức giải quyết tranh chấp theo quy định của Luật này và trình tự, thủ tục do các bên thoả thuận.

 

Câu hỏi 7: Quá trình giải quyết bằng Trọng tài được tiến hành công khai hay không?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 thì:

Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài được tiến hành không công khai, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

 

Câu hỏi 8. Có thể hợp nhất các vụ việc tranh chấp tại MCAC?

Trả lời: Theo khoản 1 Điều 15 Quy tắc Tố tụng của MCAC thì các bên có thể thoả thuận gộp nhiều vụ tranh chấp vào một vụ tranh chấp. Trung tâm MCAC sẽ quyết định việc gộp hay không gộp nhiều vụ tranh chấp vào một vụ tranh chấp sau khi cân nhắc các yếu tố có liên quan.

 

Câu hỏi 9: Phán quyết trọng tài được thi hành theo Luật Thi hành án dân sự không?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 67 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 thì:

Phán quyết trọng tài được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

 

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG