Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

Hỏi - Đáp những vấn đề liên quan đến chứng cứ trong tố tụng trọng tài

27/11/2021

HỎI - ĐÁP NHỮNG VẤN ĐỀ

LIÊN QUAN ĐẾN CHỨNG CỨ TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI

 

Câu hỏi 1. Các bên trong tranh chấp có trách nhiệm pháp lý gì liên quan đến chứng cứ?

Đáp: Khoản 1 Điều 46 Luật Trọng tài Thương mại năm 2010 (Luật TTTM) quy định:

“Các bên có quyền và nghĩa vụ cung cấp chứng cứ cho Hội đồng trọng tài để chứng minh các sự việc có liên quan đến nội dung đang tranh chấp”.

 

Câu hỏi 2. Hội đồng Trọng tài có thể tự mình xác minh, thu thập chứng cứ để làm rõ sự việc?

Đáp: Theo quy định của Luật TTTM và Quy tắc Tố tụng của MCAC thì Hội đồng Trọng tài có quyền tự mình xác minh, tìm hiểu rõ sự thật trong vụ tranh chấp giữa các bên. Cụ thể, khi giải quyết tranh chấp, Hội đồng Trọng tài có thẩm quyền xác minh sự việc, thu thập chứng cứ và triệu tập người làm chứng nhằm tạo tiền đề, cơ sở cho các Quyết định và Phán quyết được thực thi theo đúng sự thật, đúng pháp luật.

 

Câu hỏi 3. Thẩm quyền thu thập chứng cứ của Hội đồng Trọng tài được quy định như thế nào?

Đáp: Điều 46 Luật TTTM và Điều 19 Quy tắc Tố tụng của MCAC quy định thẩm quyền thu thập chứng cứ của Hội đồng Trọng tài bao gồm:

- Theo yêu cầu của một hoặc các bên, Hội đồng Trọng tài có quyền yêu cầu người làm chứng cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến việc giải quyết tranh chấp.

- Hội đồng Trọng tài tự mình hoặc theo yêu cầu của một hoặc các bên, có quyền trưng cầu giám định, định giá tài sản trong vụ tranh chấp để làm căn cứ cho việc giải quyết tranh chấp.

- Hội đồng Trọng tài tự mình hoặc theo yêu cầu của một hoặc các bên, có quyền tham vấn ý kiến của các chuyên gia.

 

Câu hỏi 4. Vai trò của Chuyên gia trong quá trình tố tụng trọng tài?

Đáp: Theo quy định tại khoản 4 Điều 46 Luật TTTM và khoản 4 Điều 19 Quy tắc Tố tụng của MCAC, trong quá trình tố tụng, Hội đồng Trọng tài sẽ tự mình hoặc theo yêu cầu của một hoặc các bên, có quyền tham vấn ý kiến của các chuyên gia. Trên cơ sở đó, theo Quy tắc Tố tụng của MCAC, Hội đồng Trọng tài có quyền yêu cầu các bên cung cấp cho chuyên gia các thông tin có liên quan, hoặc cho phép chuyên gia tiếp cận các tài liệu, hàng hoá hoặc tài sản có liên quan. Chuyên gia phải nộp báo cáo bằng văn bản cho Hội đồng Trọng tài. Sau khi nhận được các báo cáo, Hội đồng Trọng tài gửi bản sao của báo cáo đó cho các bên và yêu cầu các bên cho ý kiến bằng văn bản về báo cáo.

 

Câu hỏi 5. Hội đồng Trọng tài có thể triệu tập người làm chứng để giải quyết tranh chấp được không?

Đáp: Được! Căn cứ tại khoản 1 Điều 47 Luật TTTM và khoản 1 Điều 20 Quy tắc Tố tụng của MCAC, theo yêu cầu của một hoặc các bên và xét thấy cần thiết, Hội đồng Trọng tài có quyền triệu tập người làm chứng có mặt tại phiên họp giải quyết tranh chấp.

 

Câu hỏi 6. Các chi phí giám định, định giá tài sản, mời chuyên gia, người làm chứng trong quá trình tố tụng trọng tài do bên nào chịu?

Đáp: Theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 46, Điều 47 Luật TTTM và khoản 3, khoản 4 Điều 19 Quy tắc Tố tụng của MCAC, các chi phí từ việc giám định, định giá tài sản, mời chuyên gia, người làm chứng trong quá trình Tố tụng Trọng tài được quy định như sau:

- Đối với chi phí từ việc giám định, định giá tài sản do bên yêu cầu nộp hoặc do Hội đồng Trọng tài phân bổ. Trong mọi trường hợp, nếu chi phí giám định, định giá tài sản không được nộp đủ thì Hội đồng Trọng tài giải quyết vụ tranh chấp trên cơ sở hồ sơ hiện có.

- Đối với chi phí tham vấn chuyên gia do bên yêu cầu chịu hoặc do Hội đồng Trọng tài phân bổ. Trong mọi trường hợp, nếu chi phí tham vấn chuyên gia không được nộp đủ thì Hội đồng Trọng tài giải quyết vụ tranh chấp trên cơ sở hồ sơ hiện có.

- Còn chi phí cho người làm chứng sẽ do bên yêu cầu triệu tập người làm chứng chịu hoặc do Hội đồng Trọng tài phân bổ.

 

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG