Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

Hỏi - Đáp những vấn đề về Phí trọng tài

26/09/2021

HỎI - ĐÁP NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ PHÍ TRỌNG TÀI

 

Câu hỏi 1. Phí trọng tài bao gồm những khoản chi phí gì?

Trả lời: Theo Điều 34 Luật Trọng tài thương mại 2010, phí trọng tài là khoản thu từ việc cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài bao gồm các khoản chi phí theo luật định và do Trung tâm trọng tài ấn định. Trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bởi Trọng tài vụ việc, phí trọng tài do Hội đồng trọng tài ấn định.

Tại Điều 34 Quy tắc Tố tụng của MCAC, phí trọng tài bao gồm:

 • Chi phí để trả thù lao cho các Trọng tài viên giải quyết vụ tranh chấp;
 • Chi phí hành chính của Trung tâm liên quan đến việc giải quyết vụ tranh chấp;
 • Chi phí đi lại, ở và các chi phí có liên quan khác của các Trọng tài viên giải quyết vụ tranh chấp được quy định tại Văn bản hướng dẫn của Trung tâm có hiệu lực tại thời điểm lập dự tính chi phí; chi phí cho các trợ giúp khác theo yêu cầu của Hội đồng Trọng tài;
 • Chi phí giám định, định giá tài sản, chi phí tham vấn ý kiến chuyên gia và chi phí cho các trợ giúp khác theo yêu cầu của Hội đồng Trọng tài.

 

Câu hỏi 2. Việc nộp phí trọng tài được thực hiện như thế nào?

Trả lời: Theo Điều 35 Quy tắc Tố tụng của MCAC, việc nộp phí trọng tài được thưc hiện như sau:

 • Trừ khi các bên có thỏa thuận khác, Nguyên đơn phải nộp đủ các chi phí tại thời điểm nộp Đơn khởi kiện, Bị đơn phải nộp đủ các chi phí tại thời điểm nộp Đơn kiện lại được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 34 của Quy tắc Tố tụng của MCAC theo Biểu phí trọng tài của Trung tâm có hiệu lực tại thời điểm nộp Đơn khởi kiện hoặc Đơn kiện lại. Việc nộp phí trọng tài sẽ được thực hiện theo thông báo và trong thời hạn do MCAC ấn định.
 • Các chi phí nêu tại khoản 3 Điều 34 của Quy tắc Tố tụng của MCAC (Chi phí đi lại, ở và các chi phí có liên quan khác…) được tạm ứng sau khi Hội đồng Trọng tài được thành lập. Trung tâm tham khảo ý kiến của Hội đồng Trọng tài để lập dự tính, quyết định một bên hoặc các bên phải tạm ứng các chi phí này và thông báo cho các bên biết. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Trung tâm, bên hoặc các bên được yêu cầu phải tạm ứng đủ các chi phí này, trừ khi các bên có thỏa thuận khác. Nếu các chi phí này không được tạm ứng đủ, Trung tâm có thể yêu cầu Hội đồng Trọng tài tạm dừng giải quyết vụ tranh chấp. Trong trường hợp này, một bên có thể tạm ứng thay cho bên kia theo yêu cầu của Trung tâm để quá trình tố tụng Trọng tài được tiếp tục. Nếu các chi phí này không được tạm ứng đủ thì Hội đồng Trọng tài có thể tạm dừng việc giải quyết vụ tranh chấp.
 • Các chi phí nêu tại khoản 4 Điều 34 của Quy tắc Tố tụng của MCAC (Chi phí giám định, định giá tài sản, chi phí tham vấn ý kiến chuyên gia và chi phí cho các trợ giúp khác…) được nộp theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 19 của Quy tắc Tố tụng của MCAC.
 • Các chi phí nêu tại khoản 3 Điều 34 của Quy tắc Tố tụng của MCAC sẽ được Trung tâm tính và thông báo cho các bên và cho Hội đồng Trọng tài trước khi Hội đồng Trọng tài lập Phán quyết trọng tài. Nếu số tiền tạm ứng cao hơn chi phí thực tế thì Trung tâm hoàn trả số tiền còn dư cho bên đã tạm ứng. Nếu chi phí thực tế cao hơn số tiền tạm ứng thì các bên phải nộp bổ sung cho Trung tâm.

 

Câu hỏi 3. Nếu một trong các bên không nộp phí trọng tài thì Đơn khởi kiện, Đơn kiện lại có được giải quyết không?

Trả lời: Theo khoản 1 Điều 35 Quy tắc Tố tụng của MCAC, trong trường hợp Nguyên đơn không nộp đủ các chi phí trọng tài đối với Đơn khởi kiện trong thời hạn do MCAC ấn định thì được coi là rút Đơn khởi kiện nhưng không ảnh hưởng đến quyền được nộp lại Đơn khởi kiện.

Theo khoản 2 Điều 35 Quy tắc Tố tụng của MCAC, trong trường hợp Bị đơn không nộp đủ các chi phí trọng tài đối với Đơn kiện lại trong thời hạn do MCAC ấn định thì được coi là rút Đơn kiện lại.

 

Câu hỏi 4. Bên nào phải chịu phí trọng tài và phí trọng tài được phân bổ như thế nào?

Trả lời: Theo Khoản 3 Điều 34 Luật Trọng tài thương mại 2010, bên thua kiện chịu phí trọng tài, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác hoặc quy tắc tố tụng trọng tài quy định khác hoặc Hội đồng trọng tài có sự phân bổ khác.

Dẫn chiếu theo khoản 1 Điều 36 Quy tắc Tố tụng của MCAC, phí trọng tài do Hội đồng trọng tài phân bổ, trừ khi các bên có thoả thuận khác. Hội đồng Trọng tài có quyền quyết định một bên phải trả toàn bộ hoặc một phần chi phí pháp lý hoặc chi phí hợp lý khác của bên kia..

 

Câu hỏi 5. Trong trường hợp nào thì phí trọng tài được hoàn trả?

Trả lời: Theo Mục II Biểu phí trọng tài của MCAC, phí trọng tài được hoàn trả trong các trường hợp sau đây:

(i) Trường hợp rút Đơn khởi kiện; sửa đổi, bổ sung Đơn khởi kiện; rút Đơn kiện lại; sửa đổi, bổ sung Đơn kiện lại:

 • Nếu Đơn khởi kiện; sửa đổi, bổ sung Đơn khởi kiện; Đơn kiện lại; sửa đổi, bổ sung Đơn kiện lại được rút trước khi Hội đồng Trọng tài được thành lập, Trung tâm hoàn trả 70% phí trọng tài.
 • Nếu Đơn khởi kiện; sửa đổi, bổ sung Đơn khởi kiện; Đơn kiện lại; sửa đổi, bổ sung Đơn kiện lại được rút sau khi Hội đồng Trọng tài được thành lập, Trung tâm hoàn trả 40% phí trọng tài.
 • Nếu Đơn khởi kiện; sửa đổi, bổ sung Đơn khởi kiện; Đơn kiện lại; sửa đổi, bổ sung Đơn kiện lại được rút sau khi Trung tâm gửi Giấy triệu tập phiên họp giải quyết vụ tranh chấp và trước ngày mở phiên họp giải quyết vụ tranh chấp, Trung tâm hoàn trả 20% phí trọng tài.

(ii) Trường hợp Hội đồng Trọng tài ra Quyết định đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp do thỏa thuận trọng tài không tồn tại hoặc thỏa thuận trọng tài vô hiệu hoặc thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được, Trung tâm hoàn trả 30% phí trọng tài.

(iii) Trường hợp Hội đồng Trọng tài ra Quyết định đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp khi có Quyết định của Tòa án cho rằng tranh chấp không thuộc thẩm quyền của Trọng tài, Trung tâm hoàn trả 20% phí trọng tài.

(iv) Trong mọi trường hợp, phí trọng tài còn lại sau khi hoàn trả đều không dưới 10.000.000 đồng.

 

Câu hỏi 6. Bên nào phải trả chi phí cho việc trưng cầu giám định, định giá tài sản?

Trả lời: Theo khoản 3 Điều 46 Luật Trọng tài thương mại 2010 và khoản 3 Điều 19 Quy tắc Tố tụng của MCAC thì chi phí giám định, định giá tài sản do bên yêu cầu nộp hoặc do Hội đồng Trọng tài phân bổ.

 

Câu hỏi 7. Bên nào phải trả chi phí khi có sự tham vấn ý kiến của chuyên gia?

Trả lời: Theo khoản 4 Điều 46 Luật Trọng tài thương mại 2010 và khoản 4 Điều 19 Quy tắc Tố tụng của MCAC thì chi phí tham vấn chuyên gia do bên yêu cầu chịu hoặc do Hội đồng Trọng tài phân bổ.

 

Câu hỏi 8. Bên nào phải trả chi phí khi triệu tập người làm chứng?

Trả lời: Theo khoản 1 Điều 47 Luật Trọng tài thương mại 2010 và khoản 1 Điều 20 Quy tắc Tố tụng của MCAC, chi phí cho người làm chứng do bên yêu cầu triệu tập người làm chứng chịu hoặc do Hội đồng Trọng tài phân bổ.

 

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG