Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Số điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

Hỏi - Đáp những vấn đề về tổ chức, hoạt động của Trung tâm Trọng tài Thương mại Miền Trung

27/08/2021

NHỮNG CÂU HỎI VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG

 

Câu hỏi 1: Căn cứ pháp lý của việc thành lập, hoạt động của Trung tâm Trọng tài Thương mại Miền Trung (MCAC)?

Đáp: MCAC được thành lập và hoạt động dựa trên các văn bản pháp lý sau:

  • Giấy phép thành lập số 34/BTP-GP ngày 01/07/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Quyết định số 1085/QĐ-BTP ngày 01/07/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc cấp Giấy phép thành lập Trung tâm Trọng tài Thương mại Miền Trung;
  • Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài số 01/TP/ĐKHĐ-TT ngày 21/7/2021 của Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng.

 

Câu hỏi 2: Địa vị pháp lý của MCAC?

Đáp: Địa vị pháp lý của MCAC được quy định trong Điều lệ như sau:

  1. MCAC là tổ chức phi Chính phủ, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động tự chủ tài chính theo quy định của pháp luật Việt Nam và Điều lệ của MCAC.
  2. MCAC hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.

 

Câu hỏi 3: Mục tiêu hoạt động của MCAC là gì?

Đáp: Mục tiêu hoạt động của MCAC là thúc đẩy sự phát triển của phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và hoà giải theo quy định của pháp luật một cách công bằng, thuận lợi và nhanh chóng nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên trong tranh chấp và đảm bảo uy tín, bền vững, lâu dài của MCAC.

 

Câu hỏi 4: Chức năng của MCAC là gì?

Đáp: MCAC có chức năng tổ chức, điều phối hoạt động giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài quy chế, bằng hoà giải và hỗ trợ các Trọng tài viên, Hoà giải viên về mặt hành chính, văn phòng và các trợ giúp khác trong quá trình tố tụng trọng tài.

 

Câu hỏi 5: Những lĩnh vực hoạt động của MCAC?

Đáp: Lĩnh vực hoạt động của MCAC là giải quyết các tranh chấp thương mại bằng trọng tài và hoà giải theo quy định của pháp luật.

 

Câu hỏi 6: Những lĩnh vực tranh chấp nào thuộc thẩm quyền giải quyết của MCAC?

Đáp: Theo quy định tại Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010, Điều 2 Nghị định 22/2017/NĐ-CP về Hoà giải thương mại thì MCAC có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp sau:

  1. Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại.
  2. Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại.
  3. Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài, hoà giải thương mại.

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG