Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

Thông Tư ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại 12/2012/TT-BTP

28/07/2021

Xem văn bản tại đây

Tin liên quan

Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12
27 05/2024

Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật Trọng tài thương mại.

Nghị định về Hòa giải thương mại số 22/2017/ND-CP
31 07/2021

Nghị định về Hòa giải thương mại số 22/2017/ND-CP

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG