Thời gian làm việc: T2-T6 / 8H00 – 17H00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Số điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

Tìm Hiểu Về Hợp Đồng Kinh Doanh Thương Mại

05/08/2022

Khái niệm và phân loại hợp đồng kinh doanh thương mại

Hiện tại theo pháp luật Việt Nam không có khái niệm về hợp đồng kinh doanh thương mại. Tuy nhiên, có thể xác định bản chất pháp lý của hợp đồng kinh doanh thương mại dựa trên các quy định cụ thể của Bộ Luật Dân sự 2015 về hợp đồng và Luật Thương mại 2005.

Theo Điều 385 Bộ Luật Dân sự 2015: “Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”

Theo khoản 1 Điều 3 Luật Thương mại 2005 giải thích về hoạt động thương mại như sau:

Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác.

Theo quy định trên, có thể hiểu hợp đồng thương mại là sự thỏa thuận giữa các bên để thực hiện hoạt động thương mại nhằm mục đích sinh lợi.

Cũng theo Luật Thương mại 2005, hoạt động thương mại gồm: Mua bán hàng hóa; cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác.

Tóm lại, có thể hiểu hợp đồng thương mại là sự thỏa thuận giữa các bên về việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, xúc tiến thương mại.... để nhằm mục đích sinh lợi.

Hợp đồng kinh doanh thương mại được chia thành các loại: 

Pháp luật hiện hành không có những quy định cụ thể về việc phân loại Hợp đồng kinh doanh thương mại. Tuy nhiên, thực tiễn kinh tế lâu đời đã tự phân hóa các dạng hợp đồng thương mại thường gặp sau:

 

Một là, hợp đồng mua bán hàng hóa: Hợp đồng mua bán hàng hóa không có yếu tố quốc tế; hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (Xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu) và hợp đồng mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa (hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng quyền chọn).

 

Hai là, hợp đồng dịch vụ: Hợp đồng cung ứng dịch vụ liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (hợp đồng trong các hoạt động xúc tiến thương mại, trung gian thương mại, các hoạt động thương mại cụ thể khác); các hợp đồng cung ứng dịch vụ chuyên ngành (hợp đồng dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đào tạo, du lịch...).

 

Ba là, những hợp đồng trong các hoạt động đầu tư thương mại đặc thù khác (hợp đồng giao nhận thầu xây lắp, hợp đồng chuyển nhượng dự án khu đô thị mới, khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp...).  

hợp đồng kinh doanh thương mại

Hợp đồng kinh doanh thương mại được chia thành 3 loại chính

Đặc điểm pháp lý của hợp đồng thương mại

Hợp đồng thương mại có các đặc điểm pháp lý cơ bản sau: Lĩnh vực phát sinh quan hệ hợp đồng là lĩnh vực thương mại, bao gồm các lĩnh vực thương mại hàng hóa và thương mại dịch vụ; một bên chủ thể của hợp đồng phải là thương nhân. 

Trong nhiều quan hệ hợp đồng thương mại cả hai bên đều phải là thương nhân như hợp đồng đại diện cho thương nhân, hợp đồng đại lý mua bán hàng hoá; mục đích của thương nhân khi tham gia quan hệ hợp đồng là nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình; hình thức của hợp đồng có thể bằng lời nói, hành vi hay văn bản. 

Đối với hợp đồng mà pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo quy định đó. Fax, telex, thư điện tử và các hình thức thông tin điện tử khác cũng được coi là hình thức văn bản.

Hợp đồng thương mại là những hợp đồng riêng trong lĩnh vực thương mại: Khi thoả mãn các điều kiện về chủ thể, mục đích và hình thức hợp đồng thì hợp đồng thương mại mang tính chất của một hợp đồng kinh tế.

hợp đồng kinh doanh thương mại

Hãy chú ý đến đặc điểm pháp lý của hợp đồng kinh doanh thương mại để tránh nhầm lẫn nhé 

Nội dung, hình thức của hợp đồng thương mại

Nội dung hợp đồng thương mại gồm đầy đủ các điều khoản đã được cả hai bên thỏa thuận thống nhất, cả hai bên cần tuân thủ các điều khoản này trong thời gian hợp đồng có hiệu lực.

Các loại hợp đồng thương mại khác nhau sẽ có những quy định về các điều khoản riêng. Đối với hợp đồng thương mại, các điều khoản này sẽ liên quan đến hoạt động thương mại của các thương nhân. 

Tuy nhiên, các điều khoản này vẫn cần đảm bảo tuân theo quy định của pháp luật hợp đồng. Theo Điều 398 Bộ Luật Dân sự quy định:

“2. Hợp đồng có thể có các nội dung sau đây:

a) Đối tượng của hợp đồng;

b) Số lượng, chất lượng;

c) Giá, phương thức thanh toán;

d) Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;

đ) Quyền, nghĩa vụ của các bên;

e) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

g) Phương thức giải quyết tranh chấp.”

 

Về hình thức hợp đồng thương mại được thực hiện theo thỏa thuận các bên, có thể được thiết lập dựa trên lời nói, văn bản cụ thể hay hành động thực tế nào đó.

Với những hợp đồng có giá trị lớn, các bên thường thỏa thuận hình thức hợp đồng được lập thành văn bản với các điều khoản cụ thể, rõ ràng. Việc lập thành văn bản còn giúp cho quá trình thực hiện hợp đồng thương mại được thực hiện một cách đảm bảo và hiệu quả hơn, phòng tránh những rủi ro về sau.

hợp đồng kinh doanh thương mại

Đối với hợp đồng thương mại nội dung và hình thức rất quan trọng

Cách soạn thảo hợp đồng thương mại

- Điều khoản thông tin các bên:

Đây thường là điều khoản đầu tiên và luôn phải có trong một hợp đồng thương mại, để xác định được tư cách chủ thể của các bên thì cần phải có các thông tin cơ bản sau:

+ Đối với cá nhân: Tên, số chứng minh thư và địa chỉ thường trú. Nội dung này ghi chính xác theo chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc hộ khẩu và cũng nên kiểm tra trước khi ký kết.

+ Đối với tổ chức, doanh nghiệp: Tên, Trụ sở, Giấy phép thành lập và người đại diện theo pháp luật. Các nội dung trên phải ghi chính xác theo Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư của doanh nghiệp.

- Điều khoản về đối tượng của hợp đồng

Hợp đồng thương mại là hợp đồng nói chung của rất nhiều hoạt động thương mại. Đối với mỗi hoạt động, tên hợp đồng được ghi cụ thể. Ví dụ như hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng gia công hàng hóa… Do vậy, đối với mỗi loại hợp đồng thì đối tượng của nó là khác nhau.

+ Với hợp đồng dịch vụ hoặc gia công hàng hóa: Đối tượng của hợp đồng là các công việc cụ thể.

+ Với hợp đồng mua bán hàng hóa: Đối tượng của hợp đồng là hàng hóa được mua bán, khi soạn thảo, các bên phải xác định rõ tên hàng hóa, loại hàng hóa, chất lượng hàng hóa, số lượng hàng hóa… tất cả các yếu tố trên phải được xác định rõ ràng, cụ thể trong hợp đồng.

- Điều khoản về giá cả

Các bên khi thỏa thuận về giá cả cần đề cập các nội dung: Đơn giá, tổng giá trị và đồng tiền thanh toán.

- Điều khoản thanh toán

Trong điều khoản này, các bên cần có thỏa thuận về phương thức thanh toán, đồng tiền thanh toán và thời hạn thanh toán.

+ Đối với phương thức thanh toán: Các bên có thể lựa chọn một trong các phương thức thanh toán phổ biến hiện nay: Thanh toán trực tiếp; Thanh toán thông qua chuyển khoản và thanh toán nhờ thu và tín dụng chứng từ L/C (thường được sử dụng đối với hợp đồng thương mại quốc tế).

+ Đối với đồng tiền thanh toán: Các bên thỏa thuận cụ thể đồng tiền thanh toán là Việt Nam đồng hoặc USD hay một đồng tiền khác tùy theo ý trí các bên. Tuy nhiên chỉ nên để một loại đồng tiền thanh toán duy nhất.

+ Đối với thời hạn thanh toán: Mặc dù pháp luật quy đinh các bên không thỏa thuận thời hạn thanh toán thì vẫn có phương thức xác định. Tuy nhiên, các bên vẫn nên thỏa thuận một thời hạn thanh toán cụ thể.

- Điều khoản về phạt vi phạm

Đây là điều khoản do các bên tự thỏa thuận, trường hợp các bên không thỏa thuận điều khoản này thì khi xảy ra vi phạm sẽ không được phạt vi phạm hợp đồng.

- Điều khoản quyền và nghĩa vụ các bên:

Pháp luật có quy định các quyền và nghĩa vụ cơ bản cho các bên. Thực tế, các bên có thể thỏa thuận thêm một số quyền và nghĩa vụ khác phù hợp với giao dịch của mình để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.

- Điều khoản giải quyết tranh chấp

Riêng các giao dịch thương mại thì ngoài Tòa án còn có một thiết chế khác có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đó là Trọng tài thương mại. Do đó, bên có thể thỏa thuận lựa chọn một trong hai cơ quan trên để giải quyết tranh chấp phát sinh.

hợp đồng kinh doanh thương mại

Cách soạn thảo hợp đồng kinh doanh thương mại rất quan trọng 

Mong rằng bài viết trên sẽ giúp bạn có thêm hiểu biết về hợp đồng kinh doanh thương mại để có thể giúp ích trong quá trình kinh doanh của bạn. 

Tin liên quan

cơ quan giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại
10 08/2022

Cơ Quan Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng Thương Mại

Khi xảy ra tranh chấp trong hợp đồng thương mại, nếu hai bên đã có thỏa thuận về cơ quan giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại thì thẩm quyền giải quyết được ưu tiên áp dụng theo thỏa thuận. Còn trong trường hợp không có thỏa thuận và các bên không thể hoà giải được thì cơ quan giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại sẽ là Toà án.

thẩm quyền giải quyết của trọng tài thương mại
10 08/2022

Quy Định Về Thẩm Quyền Giải Quyết Của Trọng Tài Thương Mại

Khi nhắc đến việc tranh chấp nói chung hay tranh chấp thương mại nói riêng, chúng ta sẽ nghĩ việc tìm toà án. Nhưng hiện nay pháp luật Việt Nam đã có thêm quy định về một phương thức giải quyết tranh chấp thương mại có tính hiện đại và mang lại hiệu quả cao là Trọng tài thương mại. Vậy Trọng tài thương mại là gì? Quy định về thẩm quyền giải quyết của Trọng tài thương mại ra sao? MCAC sẽ cung cấp thông tin dưới bài viết sau!

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG