Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Số điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

Chỉnh sửa, giải thích, bổ sung phán quyết Trọng tài trong Quy tắc tố tụng của MCAC

17/01/2023

1.    Chỉnh sửa phán quyết trọng tài

Để phán quyết trọng tài được hoàn hảo nhất cả về nội dung và hình thức, Quy tắc tố tụng trọng tài của MCAC quy định về phán quyết trọng tài theo tinh thần của Luật trọng tài thương mại, nếu phán quyết trọng tài có lỗi tính toán hay lỗi kỹ thuật khác, một bên có thể yêu cầu Hội đồng trọng tài sửa những lỗi đó thì Hội đồng trọng tài sẽ xem xét chỉnh sửa, hoàn thiện theo quy định. Cụ thể,  khoản 1 Điều 33 quy định “Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được Phán quyết trọng tài, trừ khi các bên có thỏa thuận khác về thời hạn, một bên có thể yêu cầu Hội đồng trọng tài sửa những lỗi chính tả, lỗi in, lỗi đánh máy và các lỗi khác có bản chất tương tự; lỗi số liệu do nhầm lẫn hoặc tính toán sai trong Phán quyết trọng tài và phải thông báo ngay cho bên kia biết. Nếu Hội đồng trọng tài thấy yêu cầu này là chính đáng và có chứng cứ về việc yêu cầu này đã được thông báo cho bên kia thì phải Quyết định sửa chữa trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu”. Khoản 1 quy định thời hạn là 30 ngày để tiến hành việc chỉnh sửa phán quyết nhưng “trường hợp cần thiết, Hội đồng trọng tài có thể gia hạn thời hạn sửa chữa” (khoản 5 Điều 33). Quy định trên theo hướng việc sửa chữa lỗi kỹ thuật trên cơ sở yêu cầu của một bên.

Khoản 1 Điều 33 và Khoản 5 Điều 33 Quy định việc chỉnh sửa phán quyết trọng tài

Trong thực tế hoạt động của MCAC thì “Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày lập Phán quyết trọng tài, Hội đồng trọng tài có thể chủ động lập Quyết định sửa chữa các lỗi trên (khoản 2 Điều 33 Quy tắc tố tụng trọng tài của MCAC). Như vậy, việc chỉnh sửa phán quyết trọng tài có thể được Hội đồng trọng tài tiến hành mà không cần có ai yêu cầu.
Các quy định trên cho phép Hội đồng trọng tài chỉnh sửa phán quyết và có liệt kê những yếu tố mà Hội đồng trọng tài có thể chỉnh sửa nhằm hướng tới một bản phán quyết hoàn thiện nhất, kể cả về hình thức và kỹ thuật trình bày. Đó là “những lỗi chính tả, lỗi in, lỗi đánh máy và các lỗi khác có bản chất tương tự; lỗi số liệu do nhầm lẫn hoặc tính toán sai trong Phán quyết trọng tài”.

2.    Giải thích Phán quyết trọng tài

Phán quyết trọng tài có thể có những điểm ngôn ngữ sử dụng không thực sự rõ ràng đối với các bên. Do đó, tồn tại nhu cầu giải thích phán quyết trọng tài và Quy tắc tố tụng trọng tài của MCAC quy định khả năng Hội đồng trọng tài (và chỉ Hội đồng trọng tài mới có thẩm quyền này) giải thích phán quyết của mình. Theo đó, khoản 3 Điều 33 Quy tắc tố tụng trọng tài quy định “Trừ khi các bên có thỏa thuận khác về thời hạn, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được Phán quyết trọng tài, một bên có thể yêu cầu Hội đồng Trọng tài giải thích Phán quyết trọng tài và phải thông báo ngay cho bên kia”. Ở đây, Hội đồng trọng tài không tự làm và họ chỉ tiến hành giải thích khi “một bên yêu cầu”.
Bên cạnh đó, nếu Hội đồng trọng tài thấy rằng yêu cầu này là chính đáng thì phải giải thích trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu (khoản 3 Điều 33 Quy tắc tố tụng trọng tài của MCAC). 

Khoản 3 Điều 33 Quy tắc tố tụng trọng tài của MCAC quy định việc giải thích Phán quyết trọng tài

3.    Bổ sung phán quyết trọng tài

Thực tế có thể xảy ra trường hợp phán quyết do Hội đồng trọng tài ban hành quyết định về nhiều yêu cầu khác nhau nhưng lại bỏ qua một hay một vài vấn đề. Do vậy để bổ sung phán quyết là cần thiết và Quy tắc tố tụng trọng tài đã có quy định về vấn đề này.
Theo khoản 4 Điều 33 Quy tắc tố tụng trọng tài của MCAC, “Trừ khi các bên có thoả thuận khác về thời hạn, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được Phán quyết trọng tài, một bên có thể yêu cầu Hội đồng Trọng tài lập Phán quyết trọng tài bổ sung đối với những yêu cầu đã được trình bày trong quá trình Tố tụng trọng tài nhưng không được ghi trong Phán quyết trọng tài và phải thông báo ngay cho bên kia”. Với quy định này, việc bổ sung chỉ được tiến hành khi “một bên yêu cầu”; Hội đồng trọng tài không tự động làm việc này, chỉ khi có bên đề nghị bổ sung phán quyết trọng tài thì hội đồng trọng tài mới làm.
“Nếu Hội đồng Trọng tài thấy yêu cầu này là chính đáng và có chứng cứ về việc yêu cầu này đã được thông báo cho bên kia thì phải lập Phán quyết trọng tài bổ sung trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu”. Như vậy không phải cứ có yêu cầu của một bên là có việc bổ sung phán quyết trọng tài; việc bổ sung này phụ thuộc vào việc Hội đồng trọng tài thấy yêu cầu bổ sung có chính đáng hay không.
Về thời hạn, khoản 5 Điều 33 Quy tắc tố tụng trọng tài của MCAC còn quy định “trường hợp cần thiết, Hội đồng trọng tài có thể gia hạn thời hạn sửa chữa, giải thích Phán quyết trọng tài hoặc lập Phán quyết trọng tài bổ sung theo quy định tại các khoản 1, 3 và 4 Điều này”.

Bạn có thể quan tâm: Phán quyết trọng tài theo Quy tắc tố tụng của MCAC
 

Trên đây là nội dung chi tiết về việc chỉnh sửa, giải thích, bổ sung trong phán quyết trọng tài tại MCAC. Chi tiết xin liên hệ: hotline 0935 925 068 hoặc email contact@mcac.vn
 

Tin liên quan

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CHO SỰ PHÁT TRIỂN TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM
22 11/2023

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CHO SỰ PHÁT TRIỂN TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM

Để thúc đẩy sự phát triển của bất kỳ lĩnh vực nào, kể cả lĩnh vực trọng tài thương mại, thì chất lượng nguồn nhân lực là một vấn đề then chốt. Bài viết này nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực trọng tài thương mại để góp phần vào sự phát triển của trọng tài thương mại tại Việt Nam.

THỦ TỤC TRỌNG TÀI RÚT GỌN – KINH NGHIỆM QUỐC TẾ  VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM
06 11/2023

THỦ TỤC TRỌNG TÀI RÚT GỌN – KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM

Bài viết này nghiên cứu, phân tích các quy định về thủ tục trọng tài rút gọn theo Quy tắc tố tụng trọng tài tại một số trung tâm trọng tài nước ngoài và đưa ra khuyến nghị về việc xây dựng, ban hành và hoàn thiện quy định về thủ tục trọng tài rút gọn tại Việt Nam.

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG