Thời gian làm việc: T2-T6 / 8H00 – 17H00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Số điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

Giải Quyết Tranh Chấp Theo Luật Trọng Tài Thương Mại | MCAC

29/06/2022

Khái niệm trọng tài thương mại

 • Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thỏa thuận và được tiến hành theo quy định của Luật Trọng tài thương mại 2010.
 • Các tranh chấp ở đây là tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại; tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó có ít nhất một bên có hoạt động thương mại hoặc tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài.
 • Trọng tài thương mại là một trong bốn phương thức giải quyết tranh chấp là thương lượng, hòa giải, trọng tài và tòa án. 
 • Phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài với đặc điểm giải quyết nhanh chóng, thủ tục linh hoạt, giải quyết không công khai và phán quyết trọng tài mang tính chung thẩm ngày càng được các nhà kinh doanh lựa chọn làm phương thức giải quyết tranh chấp của mình.

luật trọng tài thương mại

Giải quyết tranh chấp bằng Luật Trọng tài thương mại

Các hình thức trọng tài

Hiện nay, trọng tài tồn tại dưới hai hình thức cơ bản là trọng tài vụ việc và trọng tài quy chế.

Trọng tài vụ việc

 • Trọng tài vụ việc là hình thức giải quyết tranh chấp theo quy định của Luật này và trình tự, thủ tục do các bên thỏa thuận.
 • Hoạt động không có trụ sở, không có danh sách trọng tài viên riêng, không có quy tắc tố tụng riêng.
 • Sau khi giải quyết xong tranh chấp thì tự động giải tán.
 • Trọng tài vụ việc có thể giải quyết tranh chấp một cách nhanh chóng và ít tốn kém, bởi xét cho cùng trọng tài vụ việc vẫn chủ yếu phụ thuộc vào ý chí của các bên tranh chấp.
 • Quyền lựa chọn trọng tài viên của các bên đương sự không bị giới hạn bởi danh sách các trọng tài viên sẵn có như hình thức trọng tài quy chế mà có thể lựa chọn bất kì trọng tài viên nào trong và ngoài danh sách trọng tài viên của bất kỳ Trung tâm trọng tài nào.
 • Các bên tranh chấp có quyền rộng rãi trong việc xác định quy tắc tố tụng để giải quyết tranh chấp giữa các bên. Trong khi đó, ở hình thức trọng tài quy chế, các bên chủ yếu chịu ràng buộc bởi quy tắc tố tụng của chính Trung tâm trọng tài mà các bên đã lựa chọn.

Trọng tài quy chế (trọng tài thường trực hay trung tâm trọng tài)

 • Các trung tâm trọng tài là tổ chức phi Chính phủ.
 • Các trung tâm trọng tài có tư cách pháp nhân, tồn tại độc lập với nhau.
 • Tổ chức và quản lý ở các trung tâm trọng tài rất đơn giản, gọn nhẹ.
 • Trung tâm tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tố tụng và điều lệ riêng.
 • Hoạt động tố tụng của trọng tài được tiến hành bởi các trọng tài viên của trung tâm trọng tài hoặc các Trọng tài viên ngoài Trung tâm nếu được một trong các bên chọn và Quy tắc tố tụng Trọng tài cho phép.

luật trọng tài thương mại

Chủ yếu có hai hình thức trọng tài luật thương mại cơ bản

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài

 • Trọng tài viên phải tôn trọng thỏa thuận của các bên nếu thỏa thuận đó không vi phạm điều cấm và trái đạo đức xã hội.
 • Trọng tài viên phải độc lập, khách quan, vô tư và tuân theo quy định của pháp luật.
 • Các bên tranh chấp đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. Hội đồng trọng tài có trách nhiệm tạo điều kiện để họ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.
 • Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài được tiến hành không công khai, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
 • Phán quyết trọng tài là chung thẩm.

Đặc điểm của phương thức giải quyết tranh chấp bằng luật trọng tài thương mại

 • Trọng tài chỉ giải quyết tranh chấp thương mại khi có yêu cầu của các bên tranh chấp và tranh chấp đó phải thuộc thẩm quyền giải quyết của trọng tài.
 • Chủ thể giải quyết tranh chấp thương mại là các trọng tài viên thực hiện thông qua Hội đồng trọng tài gồm một trọng tài viên độc lập hoặc hội đồng gồm nhiều trọng tài viên.
 • Giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài thương mại bảo đảm sự kết hợp hai yếu tố: thỏa thuận và phán quyết.
 • Trọng tài là một cơ chế giải quyết tranh chấp đảm bảo tính bí mật
 • Phán quyết của trọng tài mang tính chung thẩm.

luật trọng tài thương mại

Đặc điểm của luật trọng tài thương mại

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp của trọng tài

 • Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại.
 • Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại.
 • Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài.

Điều kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài

 • Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp.
 • Trường hợp một bên tham gia thoả thuận trọng tài là cá nhân chết hoặc mất năng lực hành vi, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với người thừa kế hoặc người đại diện theo pháp luật của người đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.
 • Trường hợp một bên tham gia thỏa thuận trọng tài là tổ chức phải chấm dứt hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với tổ chức tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của tổ chức đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Hình thức thỏa thuận trọng tài

Thỏa thuận trọng tài là thỏa thuận giữa các bên về việc giải quyết bằng Trọng tài tranh chấp có thể phát sinh hoặc đã phát sinh.

Thỏa thuận trọng tài có thể được xác lập dưới hình thức điều khoản trọng tài trong hợp đồng hoặc dưới hình thức thỏa thuận riêng

Thoả thuận trọng tài phải được xác lập dưới dạng văn bản. Các hình thức thỏa thuận sau đây cũng được coi là xác lập dưới dạng văn bản:

 • Thoả thuận được xác lập qua trao đổi giữa các bên bằng telegram, fax, telex, thư điện tử và các hình thức khác theo quy định của pháp luật;
 • Thỏa thuận được xác lập thông qua trao đổi thông tin bằng văn bản giữa các bên
 • Thỏa thuận được luật sư, công chứng viên hoặc tổ chức có thẩm quyền ghi chép lại bằng văn bản theo yêu cầu của các bên;
 • Trong giao dịch các bên có dẫn chiếu đến một văn bản có thể hiện thỏa thuận trọng tài như hợp đồng, chứng từ, điều lệ công ty và những tài liệu tương tự khác
 • Qua trao đổi về đơn kiện và bản tự bảo vệ mà trong đó thể hiện sự tồn tại của thỏa thuận do một bên đưa ra và bên kia không phủ nhận.

luật trọng tài thương mại

Phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài ngày càng được doanh nghiệp lựa chọn

Dịch vụ giải quyết tranh chấp bằng Luật Trọng tài thương mại của MCAC

 • Cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp với thủ tục đơn giản, nhanh chóng với chi phí hợp lý.
 • Tư vấn hiệu lực của điều khoản giải quyết tranh chấp bằng trọng tài trong hợp đồng giữa các bên
 • Thủ tục tố tụng được tối ưu hoá bằng cách tố tụng thông qua các hình thức điện tử, trực tuyến như: Teleconference, video-conference,...
 • Quá trình xét xử không công khai giúp các bên giữ bí mật và uy tín kinh doanh
 • Phán quyết của Hội đồng trọng tài có hiệu lực tương đương với Bản án, Quyết định của Tòa án và được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án Dân sự.

luật trọng tài thương mại

MCAC sẽ giúp bạn giải quyết tranh chấp thương mại một cách dễ dàng

Mong rằng bài viết trên giúp bạn hiểu rõ hơn về Luật Trọng tài thương mại.  MCAC - Giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài chuyên giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại bằng hình thức trọng tài quy chế, hòa giải thương mại. 

>Đến với MCAC, các doanh nhân sẽ không cần lo lắng vì mọi thủ tục đều được giải quyết một cách hiệu quả và nhanh chóng. Khi các doanh nhân trao niềm tin, MCAC sẽ mang đến cho họ sự hài lòng về thời gian giải quyết tranh chấp và chất lượng của nội dung phán quyết. Hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0935 925 068 hoặc inbox trực tiếp qua fanpage của chúng tôi để được nhân viên tư vấn và hỗ trợ! 

MCAC - Giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG