Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Số điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

Những quy định chung về việc gửi thông báo, tài liệu tại MCAC

19/11/2022

1.    Thông báo, tài liệu do các bên gửi đến MCAC cần có bao nhiêu bản?

Khoản 1 Điều 3 Quy tắc tố tụng của MCAC quy định các thông báo, tài liệu do một bên gửi tới Trung tâm phải đủ số bản để Trung tâm gửi cho thành viên của Hội đồng Trọng tài mỗi người một bản, cho bên kia một bản và lưu một bản. Từ thực tiễn giải quyết tranh chấp, nếu Hội đồng Trọng tài gồm ba Trọng tài viên thì số bản mỗi bên phải gửi là năm (05) bản. Nếu Hội đồng Trọng tài gồm một trọng tài viên duy nhất thì số bản mỗi bên phải gửi là ba (03) bản.


2.    Thông báo tài liệu được MCAC gửi tới các bên theo hình thức nào?

Theo khoản 2 Điều 3 Quy tắc tố tụng của MCAC, thông báo, tài liệu được Trung tâm gửi tới các bên theo các hình thức sau:
•    Giao trực tiếp;
•    Thư bảo đảm;
•    Fax;
•    Thư điện tử;
•    Hoặc bất kỳ phương thức nào khác có ghi nhận việc gửi này.

gửi thông báo tài liệu đến MCAC

Đa dạng hình thức để gửi tài liệu, thông báo đến MCAC

 

3.    Thông báo, tài liệu do MCAC gửi tới các bên được coi là đã nhận khi nào?

Theo khoản 3 Điều 3 Quy tắc tố tụng của MCAC thì thông báo, tài liệu do Trung tâm gửi tới các bên được coi là đã nhận nếu thông báo, tài liệu đó đã được gửi phù hợp theo khoản 2 Điều 3 Quy tắc tố tụng của MCAC: “Thông báo, tài liệu được Trung tâm gửi tới các bên theo đúng địa chỉ do các bên cung cấp và có thể gửi bằng giao trực tiếp, thư đảm bảo, fax, thư điện tử hoặc bằng bất kỳ phương thức nào khác có ghi nhận việc gửi này.”

hình thức gửi tài liệu thông báo đến MCAC

Tài liệu, thông báo được coi là đã nhận nếu được gửi phù hợp theo  khoản 2 Điều 3 Quy tắc tố tụng của MCAC

 

4.    Cách tính thời hạn được quy định trong quy tắc tố tụng của MCAC như thế nào?

Thời hạn quy định trong Quy tắc Tố tụng của MCAC bắt đầu được tính từ ngày tiếp theo ngày mà thông báo, tài liệu được coi là đã nhận theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Quy tắc tố tụng của MCAC: “Thông báo, tài liệu do Trung tâm gửi tới các bên được coi là đã nhận vào ngày mà các bên đã nhận, hoặc được coi là đã nhận nếu thông báo, tài liệu đó đã được gửi phù hợp với khoản 2 Điều này”. Nếu ngày tiếp theo không phải là ngày làm việc theo quy định tại nơi nhận thì thời hạn này bắt đầu được tính từ ngày làm việc đầu tiên tiếp theo; nếu ngày cuối cùng của thời hạn không phải là ngày làm việc theo quy định tại nơi nhận thì thời hạn này kết thúc vào ngày cuối ngày làm việc đầu tiên tiếp theo. Những ngày không phải là ngày làm việc trong thời hạn được tính vào thời hạn.

 

>>> Bạn có thể quan tâm: Nội dung Đơn khởi kiện bao gồm những gì? 

 

Trên đây là những quy định chung về việc gửi thông báo, tài liệu tại MCAC. Chi tiết xin liên hệ: hotline 0935 925 068 hoặc email contact@mcac.vn.
 

 

Tin liên quan

ÁP DỤNG ÁN LỆ SỐ 09/2016/AL TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH, THƯƠNG MẠI TẠI TÒA ÁN VÀ TRỌNG TÀI
15 12/2023

ÁP DỤNG ÁN LỆ SỐ 09/2016/AL TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH, THƯƠNG MẠI TẠI TÒA ÁN VÀ TRỌNG TÀI

Trong bài viết này, tác giả bình luận, phân tích một số nội dung của Án lệ số 09/2016/AL về cách tính lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường và việc áp dụng án lệ này trong việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại tại Tòa án và Trọng tài thương mại. Từ đó, chỉ ra những bất cập, vướng mắc của án lệ này và đưa ra các khuyến nghị nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật.

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
14 12/2023

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Trọng tài thương mại là một trong những phương thức giải quyết tranh chấp hiệu quả và được áp dụng phổ biến trên phạm vi toàn cầu. Mặc dù pháp luật Việt Nam đã có cơ chế giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại nhưng vẫn còn nhiều bất cập, không đáp ứng được nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Trong bối cảnh đó, đòi hỏi sự nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật về trọng tài thương mại để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Bài viết này đưa ra một số đề xuất nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật về trọng tài thương mại để đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG