Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Số điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

Thành lập Hội đồng Trọng tài theo quy tắc tố tụng của MCAC

13/12/2022

Câu hỏi: Hội đồng trọng tài có bao nhiêu trọng tài viên? Nếu các bên không có thỏa thuận về số lượng Trọng tài viên thì tranh chấp được giải quyết có bao nhiêu Trọng tài viên?
Trả lời: Theo Điều 11 Quy tắc tố tụng trọng tài MCAC, vụ tranh chấp được giải quyết bởi Hội đồng Trọng tài gồm ba Trọng tài viên hoặc Trọng tài viên duy nhất. Các bên có quyền chọn Hội đồng trọng tài gồm ba Trọng tài viên hoặc Trọng tài viên duy nhất. Trường hợp các bên không thỏa thuận thì vụ tranh chấp được giải quyết bởi Hội đồng trọng tài gồm ba Trọng tài viên.

Vụ tranh chấp được giải quyết bằng hội đồng 3 Trọng tài viên hoặc Trong tài viên duy nhất.

Câu hỏi: Thành lập Hội đồng trọng tài gồm ba trọng tài viên được quy định như thế nào?

Trả lời: Việc thành lập Hội đồng Trọng tài gồm ba Trọng tài viên được quy định chi tiết tại Điều 12 Quy tắc tố tụng trọng tài MCAC, tuy nhiên có thể tóm tắt như sau:
•    Nguyên đơn chọn một Trọng tài viên hoặc yêu cầu Chủ tịch MCAC chỉ định một Trọng tài viên thay cho Nguyên đơn.
•    Bị đơn chọn một Trọng tài viên hoặc yêu cầu Chủ tịch MCAC chỉ định một Trọng tài viên thay cho Bị đơn.
•    Hai Trọng tài viên được Nguyên đơn, Bị đơn chọn hoặc được Chủ tịch MCAC chỉ định sẽ bầu Trọng tài viên thứ ba làm Chủ tịch Hội đồng Trọng tài.

Điều 12 Quy tắc tố tụng của MCAC quy định chi tiết việc thành lập Hội đồng trọng tài gồm 3 trọng tài viên.

Câu hỏi: Thành lập Hội đồng trọng tài gồm Trọng tài viên duy nhất được quy định như thế nào?
Trả lời: Điều 13 Quy tắc tố tụng trọng tài của MCAC, trừ khi các bên có thỏa thuận khác, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp theo của ngày Bị đơn nhận được Thông báo, Đơn khởi kiện, thỏa thuận trọng tài và các tài liệu khác có liên quan, các bên phải thống nhất chọn Trọng tài viên duy nhất hoặc yêu cầu Trung tâm chỉ định Trọng tài viên duy nhất và phải thông báo cho Trung tâm. Trong trường hợp tên của người được chọn làm Trọng tài viên duy nhất không có trong Danh sách Trọng tài viên thì các bên phải thông báo cho Trung tâm địa chỉ liên lạc của Trọng tài viên này. 

Xem thêm: Danh sách trọng tại viên tại MCAC

Trong trường hợp MCAC không nhận được thông báo, trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày hết thời hạn 30 ngày nêu trên, Chủ tịch MCAC ra quyết định chỉ định Trọng tài viên duy nhất.

Bài viết cung cấp quy tắc khi thành lập Hội đồng trọng tài viên tại MCAC. Chi tiết xin liên hệ: hotline 0935 925 068 hoặc email contact@mcac.vn.
 

Tin liên quan

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LƯU Ý VỀ THỎA THUẬN TRỌNG TÀI
22 03/2023

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LƯU Ý VỀ THỎA THUẬN TRỌNG TÀI

Một số vấn đề lưu ý về thỏa thuận trọng tài thường xuất hiện trong giải quyết tranh chấp thương mại. Cùng MCAC tìm hiểu cụ thể qua bài viết dưới đây.

VAI TRÒ CỦA TÒA ÁN TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
22 03/2023

VAI TRÒ CỦA TÒA ÁN TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Cùng MCAC tìm hiểu vai trò của tòa án trong giải quyết tranh chấp thương mại bằng tố tụng trọng tài qua bài viết dưới đây.

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG