Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Số điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

Những quy định chung về Bản tự bảo vệ của Bị đơn tại MCAC

25/11/2022

1.    Bản tự bảo vệ của bị đơn gồm những nội dung gì?

Thông thường, bản tự bảo vệ của bị đơn sẽ đưa ra những căn cứ, lập luận nhằm bảo vệ bị đơn trước những yêu cầu và lập luận trong đơn kiện của nguyên đơn như phủ nhận thẩm quyền của trọng tài, nội dung yêu cầu của nguyên đơn.
Theo khoản 1 Điều 9 Quy tắc Tố tụng của MCAC, bản tự bảo vệ của Bị đơn gửi đến Trung tâm MCAC phải bao gồm những nội dung sau đây:
-    Ngày, tháng, năm làm Bản tự bảo vệ;
-    Tên, địa chỉ của Bị đơn;
-    Cơ sở tự bảo vệ;
-    Tên của người được bị đơn chọn làm Trọng tài viên hoặc yêu cầu Trung tâm chỉ định Trọng tài viên theo quy định tại khoản 2 Điều 12 hoặc Điều 13 của Quy tắc Tố tụng MCAC;
-    Chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc của người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp Bị đơn là tổ chức; chữ ký của cá nhân hoặc của người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp bị đơn là cá nhân;
-    Trong trường hợp bị đơn cho rằng thỏa thuận trọng tài không tồn tại, thỏa thuận trọng tài vô hiệu hoặc thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được thì bị đơn phải nêu rõ trong Bản tự bảo vệ. Nếu bị đơn không nêu rõ điều đó trong bản tự bảo vệ thì bị đơn mất quyền phản đối. Trong trường hợp này, bị đơn vẫn phải chọn Trọng tài viên hoặc yêu cầu Trung tâm chỉ định Trọng tài viên.

Bản tự bảo vệ của Bị đơn khi gửi đến MCAC cần đầy đủ thông tin nêu trên.

 

2.    Thời hạn để bị đơn nộp Bản tự bảo vệ?

Theo khoản 1 Điều 9 Quy tắc Tố tụng của MCAC quy định: Trừ khi các bên có thỏa thuận khác, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp theo của ngày nhận được Thông báo, Đơn khởi kiện, Thỏa thuận trọng tài và các tài liệu khác có liên quan, bị đơn phải gửi tới Trung tâm Bản tự bảo vệ.


3.    Bị đơn có thể yêu cầu gia hạn nộp Bản tự bảo vệ không?

Theo khoản 2 Điều 9 Quy tắc tố tụng của MCAC quy định: Trung tâm có thể gia hạn thời hạn gửi Bản tự bảo vệ khi có yêu cầu gia hạn của bị đơn. Yêu cầu gia hạn phải được lập bằng văn bản và phải gửi để Trung tâm nhận được trước khi hết thời hạn gửi Bản tự bảo vệ hoặc trước khi hết thời hạn gia hạn gửi Bản tự bảo vệ. Trong trường hợp có yêu cầu gia hạn thời hạn gửi Bản tự bảo vệ, Bị đơn vẫn phải chọn Trọng tài viên hoặc yêu cầu Trung tâm chỉ định Trọng tài viên trong thời hạn 30 ngày theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Quy tắc tố tụng của MCAC.

Yêu cầu gia hạn nộp Bản tự bảo vệ phải được lập thành văn bản và được gửi về Trung tâm.

 

4.    Trường hợp bị đơn không nộp Bản tự bảo vệ thì tố tụng trọng tài có vẫn tiếp tục được không?

Theo khoản 4 Điều 9 Quy tắc Tố tụng của MCAC, trường hợp Bị đơn không gửi Bản tự bảo vệ, tố tụng Trọng tài vẫn được tiến hành.

Xem thêm: Những quy định chung về việc gửi thông báo, tài liệu tại MCAC

Trên đây là những yêu cầu chung về Bản tự bảo vệ của Bị đơn khi gửi đến MCAC. Chi tiết xin liên hệ: hotline 0935 925 068 hoặc email contact@mcac.vn.

Tin liên quan

Tiêu chuẩn trở thành Trọng tài viên
06 12/2022

Tiêu chuẩn trở thành Trọng tài viên

Tiêu chuẩn để trở thành một trọng tài viên được quy định như thế nào? Cùng tìm hiểu qua bài viết sau của MCAC

Khởi kiện khi xảy ra tranh chấp kinh doanh, thương mại trong trường hợp nào?
06 12/2022

Khởi kiện khi xảy ra tranh chấp kinh doanh, thương mại trong trường hợp nào?

Những loại tranh chấp kinh doanh thương mại sẽ được khởi kiện là loại nào? Các quy định quy định thẩm quyền giải quyết các tranh chấp của Trọng tài là gì? Tìm hiểu trong bài viết sau:

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG